Regulamin

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego https://kalmarry.pl;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://kalmarry.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Damian Chymkowski FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNA „CHYMEX” z siedzibą w Krakowie, ul. Jaremy 19A, 31-318, NIP: 945-21-73-838 oraz Klaudia Chymkowska Lab z siedzibą w Krakowie, ul. Cieplińskiego 52/57, NIP 6751790230, REGON: 526864420 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://kalmarry.pl .
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem https://kalmarry.pl, prowadzony jest przez Damian Chymkowski FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNA „CHYMEX” z siedzibą w Krakowie, ul. Jaremy 19A, 31-318, NIP: 945-21-73-838 oraz Klaudia Chymkowska Lab z siedzibą w Krakowie, ul. Cieplińskiego 52/57, NIP 6751790230, REGON: 526864420.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
b.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
c.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://kalmarry.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla serwisu https://kalmarry.pl,
e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://kalmarry.pl, dokonać wyboru produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez wypełnienie formularza zamówienia.
4.3. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
4.4. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z https://kalmarry.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia wraz z wyceną.
4.6. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

IVa. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem opcji „Twój projekt”
4.1a. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://kalmarry.pl, przejść w zakładkę Twój projekt, oraz wypełnić formularz znajdujący się w zakładce „Zróbmy to”.
4.2a. Klient zobowiązuję się do wpłaty zaliczki w wysokości 80 zł 0 gr. w celu realizacji indywidualnego zamówienia.
4.3a. Po otrzymaniu zaliczki Sklep przechodzi do etapu projektowania, na który proces Klient ma bezpośredni wpływ poprzez kontakt ze sklepem.
4.4a. Po akceptacji projektu przez Klienta, sklep internetowy przechodzi do generowania Zamówienia.
4.5a. Sklep tworzy unikatowy produkt zawierający wszystkie niezbędne informacje dotyczące wyglądu ostatecznego produktu.
4.6a. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
4.7a. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia wraz z wyceną.
4.8a. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9a. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania zamówienia do Klienta.
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://kalmarry.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury.

VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a.) przelewem na numer konta bankowego mBank 74 1140 2004 0000 3902 8426 0679
b) za pośrednictwem Szybkich przelewów AutoPay
c) płatnościami Google Pay
.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres Damian Chymkowski FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNA „CHYMEX”  ul. Jaremy 19A, 31-318 Kraków.
7.2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów lub usług przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
Damian Chymkowski FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNA „CHYMEX”  ul. Jaremy 19A, 31-318 Kraków.
7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
7.7. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe w przypadku zamówienia towaru dedykowanego dla Klienta od momentu zlecenia przez Sklep wykonania wydruków.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1. Damian Chymkowski FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNA „CHYMEX” z siedzibą w Krakowie, ul. Jaremy 19A, 31-318, NIP: 945-21-73-838 oraz Klaudia Chymkowska Lab z siedzibą w Krakowie, ul. Cieplińskiego 52/57, NIP 6751790230, REGON: 526864420 jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres podany w zakładce Kontakt. Klaudia Chymkowska Lab zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1. Klaudia Chymkowska Lab podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Damian Chymkowski FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNA „CHYMEX” oraz Klaudia Chymkowska Lab o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. Damian Chymkowski FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNA „CHYMEX” oraz Klaudia Chymkowska Lab zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe
10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Damian Chymkowski FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNA „CHYMEX” oraz Klaudia Chymkowska Lab a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Damian Chymkowski FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNA „CHYMEX” oraz Klaudia Chymkowska Lab a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego